Lokalpolitiskt program för Moderaterna i Skarpnäck – 2017/2018

TRYGGHET

Vi vill att ett lokalt poliskontor återigen öppnar i Bagarmossen för att kunna arbeta tillsammans med det civila samhället i förebyggande syfte (exempelvis Stiftelsen på rätt väg, Svenska Kyrkan och Folket hus). Kriminaliteten och otryggheten i Skarpnäck måste mötas med ökad synlighet från polisen och olika trygghetsskapande åtgärder.

Vi vill se en ökad satsning på belysning och ett bättre underhåll av träd och buskar i stadsdelens parker, allt för en ökad trygghet. Det är även av största vikt att belysningen fungerar i stadsdelens löpspår. Vi vill se utökad kameraövervakning och tillgång till trygghetstelefoner i socialt utsatta områden.

Moderaterna i Skarpnäck kräver nolltolerans mot plankning i kollektivtrafiken.

Sedan den rödgrönrosa majoriteten tillträdde i staden 2014 så har klotter återigen blivit ett ökat inslag i stadsbilden och vi kräver att 24-timmarsregeln mot klotter följs och verkställs. Moderaterna uppmuntrar till att Appen ”Tyck till” och liknande tekniska lösningar fortsätter att utvecklas för att bidra till en snabbare sanering och därmed till en ökad trygghet.

Moderaterna i Skarpnäck ser gärna att de områdesvärdar som arbetar inom Skarpnäckslyftet fortsätter sitt arbete enligt det ursprungliga konceptet och i den anda som Skarpnäckslyftet startade för att kunna arbeta i förebyggande syfte.

 

OMSORG

Moderaterna i Skarpnäck anser att all omsorg skall utföras av professionella utförare med fokus på kvalitet och kostnadsmedvetenhet.

Stadsdelsförvaltningen ska därför inte starta nya omsorgsenheter i egen regi utan upphandla verksamheten från professionella aktörer med relevant kompetens.

Vår politik kännetecknas av att fastställa de övergripande politiska målen och låta verksamhetens professionella medarbetare nå målen med hjälp av sin kunskap och erfarenhet. Att förvaltningens personal har aktuell och relevant kompetens inom upphandling är av yttersta vikt och att nödvändig konsulthjälp anlitas vid behov.

Det behövs fokus på ett ökat samarbete mellan kommun och landsting, då ett naturligt samarbete mellan landsting och kommun är nödvändigt för att säkerställa en god vårdkedja för individen.

Vi vill satsa på omsorgens miljö inom alla verksamheter, samt hälsosam mat som lagas med hållbara råvaror och som i så stor grad som möjligt lagas från grunden. Vi vill att barn och äldre får vara med och laga mat i den mån det är möjligt.

Vi vill se ökade satsningar på psykiskt sjuka och missbrukare inom stadsdelen. Att arbeta preventivt och uppsökande mot dessa grupper kan även förebygga kriminalitet, och minska det lidande som det innebär för individer.

Äldre ska kunna påverka vad de vill prioritera under den tid de har omsorg. Individens behov och önskemål ska avgöra vilken insats som behövs och är lämplig, exempelvis en promenad, hjälp med inköp, apoteksbesök eller personlig hygien.

 

FÖRSKOLA

Att ha tillgång till en miljö anpassad för barn och personal och tillgång till moderna hjälpmedel borgar för en god pedagogisk miljö på likvärdiga grunder. Moderaterna i Skarpnäck anser att det är viktigt att förskola och skola bedrivs i ändamålsenliga lokaler som är väl anpassade till antalet barn och elever. Material i lokaler, leksaker och hjälpmedel ska utgöras av hållbara produkter.

Under alliansens styre 2007-2014 upprustades och byggdes nya förskolor i stadsdelen. Vi vill återuppta utbyggnaden av förskoleverksamheten för att motsvara de kommande årens barnantal och de kvalitetsförväntningar som barn och föräldrar har i vår stadsdel.

Att ha ett balanserat förhållande mellan antal pedagoger och barn är nyckeln till att kunna bedriva en kvalitativ pedagogisk verksamhet. Vi är mycket kritiska till den rödgrönrosa styrande majoritetens genomförda förslag att föräldrar har rätt att ha barnen på förskola heltid under föräldraledighet. Detta har ökat trycket på personalen väsentligt och skapat betydligt större barngrupper. Moderaterna i Skarpnäck vill ha mindre barngrupper, något som skapar arbetsro och trygghet för både barn och förskolepersonal.

 

FÖRETAGANDE

Vi vill satsa på att det byggs lokaler anpassade för företagande i samband med byggnation av nya bostäder. Vi vill satsa på att få företag att etablera sig i Skarpnäck och ser möjligheter att förädla Skarpnäcks industriområde, samt att bygga kontorsfastigheter utmed eller över väg 229 och i Skarpa by. Bra kommunikationer, nära till rekreation och en växande stadsdel möjliggör för företag att etablera sin verksamhet i Skarpnäck.

En grundförutsättning för småföretagare, kiosk- och butiksägare är att polisen kommer när man blir utsatt för brott. Det är alldeles för många näringsidkare i Skarpnäck med omnejd som vittnar om en vardag med hot, stölder och skadegörelse. Ingen näringsidkare ska behöva känna sig tvingad att lägga ned verksamheten av rädsla för att bli utsatt för brott.

Vi föreslår att förändringar och regelverk som påverkar parkering och andra förutsättningar för lokala företagare och andra näringsidkare ska genomlysas i en konsekvensanalys.

Vi ser det som positivt att stadens förvaltningar och offentlig verksamhet etablerar sig i stadsdelen istället för i Stockholms city.

 

IDROTT, FRITID OCH KULTUR

Vi vill fortsätta vårt arbete med att utveckla stadsdelens idrottsanläggningar, Flatenbadet och Stockholms största naturreservat vid Flaten, såsom vi gjorde när Alliansen senast styrde Stockholm under åtta år mellan 2007-2014.

Moderaterna vill värna om den fria möjligheten för alla invånare att organisera sig inom föreningslivet. Moderaterna vill aktivt motverka en segregering inom föreningslivet och istället verka för ett rikt föreningsliv som erbjuder alla, oberoende av exempelvis kön, ålder, religion, sexuell läggning eller etnisk bakgrund, en meningsfull fritid. Det lokala föreningsbidraget som årligen distribueras via stadsdelsförvaltningen ska gå till organisationer som värnar om alla människors lika värde och inte till extrema eller antidemokratiska rörelser som rör sig i samhällets utkant.

Vi vill uppmuntra och stötta ideella, kommersiella och kulturella alternativ i stadsdelen och tycker att Reflexen är ett fint exempel på detta. Moderaterna vill uppmuntra och inspirera till möjligheter att hyra ut stadsdelens förskolor, skolor och idrottshallar till lämpliga hyresgäster på kvällar och helger såsom stadsdelens idrotts- och pensionärsföreningar.

 

KOMMUNIKATIONER

Moderaterna vill att det ska finnas en mångfald av kommunikationsalternativ inom stadsdelen och till och från stadsdelen. Samtliga trafikslag måste byggas ut och anpassas efter bostadsbyggandet, något som inte är fallet idag. Vi vill satsa på gång- och cykeltrafik, kollektivtrafik på spår och väg, godstrafik, samt personbilstrafik. Våra prioriteringar är säkerhet, miljö och framkomlighet.

Vi vill skapa Förbifart Skarpnäck, en väg som förbinder väg 229 – motorvägen mot Tyresö – med en anknytning mot den planerade Österleden. Förbifart Skarpnäck kan lämpligen börja i anslutning till Skarpa by. Förbifart Skarpnäck kommer att avlasta det lokala vägnätet samt Nynäsvägen (väg 73) samtidigt som tillgängligheten till reservaten Nacka och Flaten kan förbättras för äldre och funktionshindrade. De biologiska sambanden i området ska säkerställas och utvecklas genom att knytas ihop med ekodukter/tunnlar på lämpliga ställen.

Förbifart Skarpnäck möjliggör ett utökat bostadsbyggande i området utan att det blir nödvändigt att öppna upp lokalgator mot Sockenvägen för genomfartstrafik eller att ett samband mellan Bagarmossen och Skarpnäck behöver anläggas. Moderaterna i Skarpnäck anser att en bilväg mellan dessa två stadsdelsområden, genom den ”gröna kilen”, inte löser in- och utfartsproblematiken till Bagarmossen på ett acceptabelt sätt då ett sådant samband endast flyttar trafikproblemen till de innerstadsliknande gatorna i Skarpnäck.

Moderaterna vill göra en satsning på fler tunnelbaneuppgångar längs linje 17 och se över vilka stationer i stadsdelen som ska ha minst två entréer samt att de nya områden som byggs i stadsdelen ska kunna förbindas med rullband för att öka tunnelbanans tillgänglighet, likt Hjorthagen. Som exempel kan station Skarpnäck nämnas där det redan är förberett för en sydlig entré. När det gäller tunnelbaneuppgångarna vill vi aktivt arbeta för ökad säkerhet och trygghet, till exempel genom god belysning.

Vi ser fram emot tunnelbaneutbyggnaden för Stockholms tunnelbana då linje 17 får en utökad turtäthet då linje 19 mot Hagsätra kommer att införlivas i blå linje. Busslinjer som ansluter och förstärker till tunnelbanestationer längs linje 17 och 18 bör utökas. Vi vill se ökade möjligheter för förbindelser åt väst, där ”Spårväg syd” hela vägen till Skarpnäck och nya busslinjer är centrala satsningar.

Vi vill fortsätta att bygga promenadstaden med cykelstråk och vill driva på att nya lösningar tas fram när förortens cykelvägar övergår i stadstrafik. Vi är positiva till boendeparkeringen i stadsdelen då den värnar om stadsdelens invånare och vi vill att intäkterna går till lokala trafikprojekt.

 

MILJÖ

I detta lokalpolitiska program omnämns lokala miljöaspekter under respektive rubrik. Vi vill dock understryka vikten av dessa genom att i detta avsnitt sammanfatta och understryka följande. Det är vår absoluta övertygelse att en kombination av modiga politiska beslut som ger verklig positiv miljöpåverkan i kombination med marknadsekonomi är den ojämförligt mest kraftfulla strategin för en bättre miljö.

Rätt miljöpolitik i kombination med marknadsekonomi medför nya och oanade affärsmöjligheter.